ความฉลาดทางอารมณ์ คืออะไร?

ความฉลาดทางอารมณ์ คือ?

    ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก คือความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่น โดยมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง ใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น กล้าแสดงออกและรู้จักยอมรับผิด พัฒนาตนไปสู่ความสำเร็จ มีความมุ่งมั่นพยายาม รู้จักปรับตัวต่อปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลง สามารถทำให้ตนเองลดความทุกข์และสร้างความสุข มีความพอใจ มีความภาคภูมิใจ รู้จักปรับใจและสามารถสร้างความรื่นเริงเบิกบานให้กับตนเองได้

วิธีการประเมินและข้อมพึงระวัง!

1. ครูประเมินความฉลาดทางอารมณ์ในภาคการศึกษาที่ 2 หรือหลังจากคุ้นเคยกับนักเรียนอย่างน้อย 4 เดือน

2. ผลการประเมินเป็นคะแนนของเด็กรายบุคคล ไม่ควรนำไปเปรียบเทียบกับเด็กอื่น ว่ากล่าวตำหนิเด็กหรือใช้เป็นข้อตัดสินในการคัดเลือกเด็ก