แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ คืออะไร?

แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประกอบด้วยแบบประเมิน ดังนี้

    1.แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ : Thai Geriatric Mental Health Assessment Tool (T-GMHA-15) คือ แบบประเมินวัดสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ (สภาพจิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพของจิตใจ และปัจจัยสนับสนุน)

    2.แบบคัดกรอง 2Q plus เป็นเครื่องมือที่มีความไวในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง เหมาะสำหรับการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

    แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เพื่อประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้ประเมิน หากพบว่ามีเกณฑ์ต่ำกว่าปกติ หรือมีความเสี่ยง จะได้หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพจิตต่อไป

วิธีการนำไปใช้


1. แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ใช้กับผู้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

2. สามารถประเมินตนเองหรือสามารถให้ผู้อื่นประเมินให้ได้ แต่คำตอบต้องเป็นของผู้ตอบแบบประเมินและตรงกับตัวท่านมากที่สุด

3. แบบประเมินนี้สามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วและใช้เวลาไม่มากนัก