แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ คืออะไร?

ความเข้มแข็งทางใจ คือ?

    แบบประเมิน RQ (Resilience Quotient) เป็นความสามารถของบุคคลในการปรับตัวและฟื้นตัวภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤตหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความยากลําบาก เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและดําเนินชีวิตต่อไปได้

วัตถุประสงค์

    แบบประเมิน RQ ใช้ประเมินความสามารถของบุคคล 3 ด้าน คือ ด้านความทนทานทางอารมณ์ (อึด) ด้านกำลังใจ (ฮึด) และด้านการจัดการกับปัญหา(สู้) หากประเมินแล้วพบว่ามีองค์ประกอบในด้านใดตํ่ากว่าเกณฑ์เราสามารถพัฒนาตนในด้านนั้นๆ ให้มากขึ้นได้