ST-5 19 REPORT

รายงานผลการทำแบบประเมินความเครียด (ST-5) ในเขตสุขภาพที่ 5

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ : 30 ม.ค. 2566, 14:07
ผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด

3,296

ราย

ชายทั้งหมด

1,252

ราย

หญิงทั้งหมด

1,999

ราย

เครียดน้อย

1,033 ราย

ชาย : 466 | หญิง : 553

เครียดปานกลาง

1,162 ราย

ชาย : 452 | หญิง : 691

เครียดมาก

505 ราย

ชาย : 178 | หญิง : 321

เครียดมากที่สุด

596 ราย

ชาย : 156 | หญิง : 434