• 034 - 710 552
 • mhc5.dmh@gmail.com
 • mhc05@dmh.mail.go.th
 •     
 •    
 • Login

Info Graphic

21 มีนาคมของทุกปี วันดาวน์ซินโดรมโลก World Down Syndrome Day : WDSD

 • วันที่ : 21/03/22
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

20 มีนาคม ของทุกปี วันความสุขสากล

 • วันที่ : 20/03/22
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

กรมสุขภาพจิต ชี้ผู้สูงอายุรอคอยลูกหลานในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 • วันที่ : 04/03/22
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

ไบโพลาร์ BIPOLAR

 • วันที่ : 07/03/22
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

"การล้มคือการเรียนรู้ที่จะล้ม ล้มให้ปลอดภัย ล้มให้มีคุณค่ากับตัวเองแล้วลุกขึ้นมาเดินต่อ"

 • วันที่ : 21/02/22
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5