ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5

1,440

จำนวนชมรมผู้สูงอายุ


925,045

จำนวนประชากรวัยสูงอายุ


17.88

คิดเป็นร้อยละ


จำนวนประชากรวัยสูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวนประชากรวัยสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ
ราชบุรี 847,921 166,125 19.59
กาญจนบุรี 818,276 139,091 16.99
สุพรรณบุรี 846,229 183,415 21.67
นครปฐม 907,452 161,200 17.76
สมุทรสาคร 543,435 89,474 16.46
สมุทรสงคราม 192,004 55,014 28.65
เพชรบุรี 480,156 94,599 19.70
ประจวบคีรีขันธ์ 536,894 93,071 13.77