ข้อมูลเขตการปกครอง

ข้อมูลเขตการปกครอง

จังหวัด อำเภอ ตำบล รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน รพ.สต.
ราชบุรี 10 104 1 3 7 159
กาญจนบุรี 13 98 - 2 14 142
สุพรรณบุรี 10 110 1 1 8 174
นครปฐม 7 106 1 - 8 134
สมุทรสาคร 3 40 1 1 - 56
สมุทรสงคราม 3 36 - 1 2 49
เพชรบุรี 8 93 - 1 7 117
ประจวบคีรีขันธ์ 8 48 - 2 6 81
Copyright © 2019 MHC5. All rights reserved.