จำนวนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น เขตสุขภาพที่ 5

18,930

วัยรุ่นที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ


17,716

วัยรุ่นที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น


เด็กประถมศึกษากลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด จำนวนวัยรุ่นที่ได้รับการดูแล จำนวนวัยรุ่นที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ
ราชบุรี 2515 2351 93.48
กาญจนบุรี 3672 3491 95.07
สุพรรณบุรี 3308 3091 93.44
นครปฐม 3677 3501 95.21
สมุทรสาคร 1462 1365 93.37
สมุทรสงคราม 704 655 93.04
เพชรบุรี 2114 1927 91.15
ประจวบคีรีขันธ์ 1478 1335 90.32
รวม 18930 17716 93.59