• 034 - 710 552
  • mhc5.dmh@gmail.com
  • mhc05@dmh.mail.go.th
  •     
  •    
  • Login

เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา

ชื่อเอกสารวันที่ดาวน์โหลด
นโยบายด้านการพัฒนา Smart Mental Health Center 03/07/22 ดาวน์โหลด
หลักการและแนวคิดการนำ Business Intelligence มาประยุกต์ใช้กับงานวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพจิต 03/07/22 ดาวน์โหลด
เครื่องมือ Business Intelligence 03/07/22 ดาวน์โหลด
สไลด์ห้องอำนวยการ อ.เอกวิทย์ 03/07/22 ดาวน์โหลด
ไสลด์ห้องยุทธศาสตร์ อ.กนกศักดิ์ 03/07/22 ดาวน์โหลด
สไลด์ห้องวิชาการ อ.เจษฎา 03/07/22 ดาวน์โหลด
ชื่อเอกสารวันที่ดาวน์โหลด
โรคจิตเวชที่พบในเด็กวัยเรียน 31/07/20 ดาวน์โหลด
ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ Health and Educational Regional Operation: HERO 31/07/20 ดาวน์โหลด
โภชนาการเด็กวัยเรียนในยุค New Normal 31/07/20 ดาวน์โหลด
สุขอนามัยเด็กวัยเรีนรในยุค new normal 31/07/20 ดาวน์โหลด
ชื่อเอกสารวันที่ดาวน์โหลด
สถานการณ์ปัญหาเด็กวัยเรียนและโรคทางจิตเวชที่เป็นปัญหาในการเรียน (POWERPOINT) 30/01/20 ดาวน์โหลด
ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ Health and Educational Regional Operation: HERO (PPT) 31/01/20 ดาวน์โหลด
สถานการณ์ปัญหาเด็กวัยเรียนและโรคทางจิตเวชที่เป็นปัญหาในการเรียน (PDF) 30/01/20 ดาวน์โหลด