• 034 - 710 552
  • mhc5.dmh@gmail.com
  • mhc05@dmh.mail.go.th
  •     
  •    
  • Login

ประกาศอื่น ๆ

รายการวันที่ดาวน์โหลด
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางฯ 31/10/22 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่5 ขอประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นประจำปีงบประมาณ2565 21/10/22 ดาวน์โหลด
คำสั่งคณะกรรมการสื่อสารความรู้สุขภาพจิต ปีงบ 65 28/06/22 ดาวน์โหลด
การฝึกซ้อมแผน และสรุปผลและประเมินผลโครงการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 15/06/22 ดาวน์โหลด
แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 17/05/22 ดาวน์โหลด
ข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย เขตสุขภาพที่ 5 25/02/22 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25/02/22 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรมการทุจริตประพฤติมิชอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25/02/22 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25/02/22 ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25/02/22 ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม 24/02/22 ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24/02/22 ดาวน์โหลด
สรุปข้อคิดเห็น/ร้องเรียน ประจำปี 2564 24/02/22 ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ. 23/02/22 ดาวน์โหลด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 23/02/22 ดาวน์โหลด
สรุปการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ปีงบประมาณ2564 08/02/22 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 05/03/21 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 02/03/21 ดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 02/03/21 ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน 02/03/21 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 02/03/21 ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 01/03/21 ดาวน์โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 01/03/21 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 01/03/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 แจ้งขั้นตอนการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 24/02/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 24/02/21 ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการ 24/02/21 ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 09/11/20 ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน 22/04/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 5 เดือน 04/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามปีงบประมาณ 2562 03/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 03/03/20 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดการข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 03/03/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนมกราคม 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนธันวาคม 2562 02/03/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2562 02/03/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนตุลาคม 2562 02/03/20 ดาวน์โหลด