รายการวันที่ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2566 07/06/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน เมษายน 2566 28/04/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มีนาคม 2566 10/04/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2566 16/03/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มกราคม 2566 22/02/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ธันวาคม 2565 03/01/23 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2565 06/12/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กันยายน 2565 11/11/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน สิงหาคม 2565 11/11/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565 11/11/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มิถุนายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน เมษายน 2565 07/11/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มีนาคม 2565 08/04/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565 01/03/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มกราคม 2565 01/03/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ธันวาคม 2564 28/02/22 ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 23/02/22 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤศจกิายน 2564 11/12/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2564 11/12/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กันยายน 2564 25/10/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน สิงหาคม 2564 25/10/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2564 25/10/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564 25/10/21 ดาวน์โหลด