รายการวันที่ดาวน์โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 5 เดือน) 01/03/24 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 5 เดือน) 01/03/24 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 แจ้งข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2567 (รอบ 5 เดือน) 23/02/24 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกัน ฯ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - รอบ 5 เดือน 23/02/24 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอแจ้งแผนปฏิบัติราชการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 23/02/24 ดาวน์โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ในการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 5 เดือน) 22/02/24 ดาวน์โหลด
แบบรายงานความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 22/02/24 ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22/02/24 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน) 20/02/24 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2567 20/02/24 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 20/02/24 ดาวน์โหลด
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) 20/02/24 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ปี 2567 19/02/24 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19/02/24 ดาวน์โหลด
ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เรื่องข้าราชการผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น 06/10/23 ดาวน์โหลด
ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เรื่องพนักงานราชการผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น 06/10/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เผยแพร่ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 23/06/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 แจ้งคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 23/06/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 แจ้งประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2566 23/06/23 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานเด่นการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2566 23/06/23 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 (รอบ 6 เดือน) 26/04/23 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 (รอบ 6 เดือน) 12/04/23 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 26/04/23 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 24/03/23 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 24/03/23 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 24/03/23 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 24/03/23 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 21/03/23 ดาวน์โหลด
สถานะงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 28/02/23 ดาวน์โหลด
สรุปข้อร้องเรียน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 5 เดือน) 27/02/23 ดาวน์โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24/02/23 ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23/02/23 ดาวน์โหลด
มาตรการประหยัดพลังงาน 22/02/23 ดาวน์โหลด
ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 16/02/23 ดาวน์โหลด
แจ้งแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 16/02/23 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 แจ้งการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 16/02/23 ดาวน์โหลด
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16/02/23 ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 16/02/23 ดาวน์โหลด
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือน) 16/02/23 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16/02/23 ดาวน์โหลด
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) 16/02/23 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนมกราคม 2566 14/02/23 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนธันวาคม 2565 14/02/23 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2565 14/02/23 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนตุลาคม 2565 14/02/23 ดาวน์โหลด
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางฯ 31/10/22 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่5 ขอประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นประจำปีงบประมาณ2565 21/10/22 ดาวน์โหลด
คำสั่งคณะกรรมการสื่อสารความรู้สุขภาพจิต ปีงบ 65 28/06/22 ดาวน์โหลด
การฝึกซ้อมแผน และสรุปผลและประเมินผลโครงการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 15/06/22 ดาวน์โหลด
แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 17/05/22 ดาวน์โหลด
ข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย เขตสุขภาพที่ 5 25/02/22 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25/02/22 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรมการทุจริตประพฤติมิชอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25/02/22 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25/02/22 ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25/02/22 ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม 24/02/22 ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24/02/22 ดาวน์โหลด
สรุปข้อคิดเห็น/ร้องเรียน ประจำปี 2564 24/02/22 ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ. 23/02/22 ดาวน์โหลด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 23/02/22 ดาวน์โหลด
สรุปการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ปีงบประมาณ2564 08/02/22 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 05/03/21 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 02/03/21 ดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 02/03/21 ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน 02/03/21 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 02/03/21 ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 01/03/21 ดาวน์โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 01/03/21 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 01/03/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 แจ้งขั้นตอนการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 24/02/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 24/02/21 ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการ 24/02/21 ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 09/11/20 ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน 22/04/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 5 เดือน 04/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามปีงบประมาณ 2562 03/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 03/03/20 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดการข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 03/03/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนมกราคม 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนธันวาคม 2562 02/03/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2562 02/03/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนตุลาคม 2562 02/03/20 ดาวน์โหลด