ข้อมูลพื้นฐานเขตสุขภาพที่ 5 ที่มาข้อมูล HDC ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

5,331,768

จำนวนประชากร

More info

8

จังหวัด

More info

62

อำเภอ

More info

635

ตำบล

More info

4

รพ.ศูนย์

More info

11

รพ.ทั่วไป

More info

52

รพ.ชุมชน

More info

912

รพ.สต.

More info
Copyright © 2019 MHC5. All rights reserved.