ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5

จำนวนบุคลกรด้านสุขภาพจิต

จังหวัด จิตเเพทย์ จิตเเพทย์เด็กและวัยรุ่น พยาบาล PG ผู้ใหญ่ พยาบาล PG เด็ก พยาบาล ป.โท
ราชบุรี 5 2 9 4 20
กาญจนบุรี 3 1 11 3 12
สุพรรณบุรี 3 1 9 5 14
นครปฐม 3 1 11 2 2
สมุทรสาคร 6 3 1 2 6
สมุทรสงคราม 1 1 0 1 5
เพชรบุรี 2 0 7 6 5
ประจวบคีรีขันธ์ 3 1 7 2 4
รวม 26 10 55 25 68